แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ

 


เรียนรู้เกี่ยวกับเลขฐาน. 2, 8, 10, 16. และการแปลงเลขฐาน. การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานต่างๆ. รวมทั้งเรื่องตรรกศาสตร์. พีชคณิตบูลีน. และ เมทริกซ์

คณิตศาสตร์ทางสถิติและการใช้โปรแกรมสถิติ

เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานการสร้างแบรนด์ทางธุจกิจดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ 

โปรแกรมสร้างเว็บเพจ

ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องต้น  และแบบแผนการทดลอง  และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ